Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje komplexní poradenskou službu žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. Ve škole funguje pod vedením ředitelky školy Mgr. Silvie Čermákové. Školní poradenské pracoviště se setkává pravidelně jednou měsíčně a jeho činnost je vykonávána v souladu se zákonem 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškami 72/ 2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 27/ 2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Anonymní schránka důvěry

Na naší škole si dáváme záležet, abychom všichni bez rozdílu měli pohodové soužití.

U všech zpráv z tohoto formuláře zachováváme ze zákona 100% diskrétnost. Ke komunikaci mají přístup pouze osoby z oddělení školního poradenského pracoviště.

Poradenské pracoviště ve spolupráci zajišťují

Mgr. Lenka Pávková

výchovná poradkyně

Kariérové poradenství, studijní poradenství pro žáky 4.ročníku. Konzultace vždy po předchozí domluvě.

+420 567 584 141

Mgr. Petra Vaníčková

školní psycholožka

Odborná individuální péče, psychologické poradenství. Konzultace vždy po objednání každou středu a čtvrtek od 9:30 – 13:30 hod.

+420 733 616 504

Mgr. Eva Priesol Záchová

metodička školní prevence

Preventivní program školy, předcházení rizikovému chování, koordinační činnost.

+420 567 584 127

Mgr. Lenka Hřebíčková

výchovná poradkyně

Kariérové poradenství, studijní poradenství pro žáky 1.-3.ročníku. Konzultace vždy po předchozí domluvě.

+420 567 584 141

Základní cíle školní poradny

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich realizaci
 • poskytnout metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • sledovat a vyhodnocovat účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • evidovat doporučení a zprávy, např. z PPP, SPC, archivovat je
 • poskytnout individuální psychologické konzultace žákovi, učiteli nebo rodiči
 • poskytnout krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky náročné situaci
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • provádět opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole pomocí práce s třídním kolektivem
 • vybudovat příznivé sociální klima pro inkluzi a přijímání sociálních odlišností na škole
 • kariérové poradenství